Patronat medialny | O nas | Kontakt

Komunikaty ESPI

Czas Źródło Typ Numer Firma Tytuł
2012-08-02
07:35:27 ESPI PSr / BRE BANK SA formularz 'rozszerzonego' skonsolidowanego raportu półrocznego
08:53:49 ESPI RB 121/2012 AMB SOLID SA Wypowiedzenie znaczącej umowy.
08:33:29 ESPI RB 16/2012 ES-SYSTEM SA Rezygnacja osoby zarządzającej
08:30:46 ESPI RB 60/2012 PKO BP SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów wartościowych.
08:29:02 ESPI RB 84/2012 COLIAN SA Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
08:27:46 ESPI RB-W 33/2012 EKO EXPORT SA Zmiana stanu posiadania akcji
08:10:26 ESPI RB 38/2012 NG2 Raport miesięczny za lipiec 2012
09:51:26 ESPI RB 29/2012 MISPOL SA Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy MISPOL S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie
09:45:10 ESPI RB 28/2012 MISPOL SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z Bankiem BPH S.A.
09:28:04 ESPI RB 67/2012 MOSTOSTAL ZABRZE SA Zmiana znaczącej umowy
09:21:10 ESPI RB 27/2012 SIMPLE SA Podwyższenie kapitału zakładowego (informacja uzupełniająca)
09:08:06 ESPI RB 25/2012 PROJPRZEM SA Otwarcie likwidacji spółki zależnej
10:58:53 ESPI RB 59/2012 NFI MAGNA POLONIA SA Zwolnienie zastawu finansowego
10:49:06 ESPI RB 28/2012 QUERCUS TFI SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2012 r.
10:44:27 ESPI RB-W_ASO 7/2012 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Darowizna akcji Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
10:29:26 ESPI RB 53/2012 PAGED SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej
10:25:52 ESPI RB 16/2012 ROPCZYCE SA Znaczące umowy
10:19:47 ESPI RB 26/2012 REINHOLD POLSKA SA Negocjacje dotyczące umowy restrukturyzacyjnej z dnia 24.04.2012 / Negotiations in connection with the restructuring agreement signed on April 24, 2012
10:10:31 ESPI RB 120/2012 PGNIG SA Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
10:06:11 ESPI RB 22/2012 ZUE SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2012 roku
11:40:52 ESPI RB-W 127/2012 LENTEX SA Tekst jednolity Statutu Zakładów "Lentex" S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych przez ZWZA Spółki w dniu 26 czerwca 2012 roku
11:36:48 ESPI RB 24/2012 PC GUARD SA Informacja w sprawie rekomendacji skupu akcji własnych.
12:57:30 ESPI RB 59/2012 GINO ROSSI SA Zawiadomienie o posiadanych akcjach.
12:54:32 ESPI RB 41/2012 B3SYSTEM SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
12:37:15 ESPI RB 44/2012 VINDEXUS SA Zamiana stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5 procent.
12:35:14 ESPI RB 21/2012 K2 INTERNET SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I.
12:19:36 ESPI ZWCI-E_3_0 / INVESTOR GOLD FIZ Brak tytulu
12:19:35 ESPI RB 125/2012 PGF SA Skup akcji własnych
12:18:12 ESPI WCI-E_3_07 / INVESTOR GOLD FIZ Brak tytulu
12:17:09 ESPI ZWCI-E_3_0 / INVESTOR FIZ Brak tytulu
12:16:31 ESPI WCI-E_3_07 / INVESTOR FIZ Brak tytulu
2012-08-01
07:26:30 ESPI RB-W 21/2012 ELEKTROTIM SA Powołanie nowego Prokurenta w ELEKTROTIM S.A.
08:57:53 ESPI RB 13/2012 SELVITA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
08:27:18 ESPI RB-W 83/2012 BGŻ SA Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
08:18:12 ESPI RB 0/0 ESPI TEST NAZWA SKROCONA sfojgl;f
08:11:51 ESPI RB-W 69/2012 INTEGER.PL S.A. Transakcje dealera na akcjach Spółki.
08:05:16 ESPI RB-W 53/2012 MW TRADE Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
09:59:15 ESPI RB 19/2012 MEX POLSKA S.A. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.
09:49:34 ESPI RB-W_ASO 4/2012 INVICO S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA
09:45:20 ESPI RB-W_ASO 36/2012 GWARANT SA Informacja o akcjach animatora
09:39:19 ESPI RB-W 46/2012 WADEX SA Realizacja Programu Odkupu – nabycie akcji własnych
09:24:33 ESPI RB 34/2012 PEKAES SA Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
09:11:17 ESPI RB 124/2012 PGF SA Skup akcji własnych
09:07:16 ESPI RB-W_ASO 7/2012 JURAJSKI DOM BROKERSKI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26.07.2012r.
10:59:37 ESPI RB-W 43/2012 VINDEXUS SA Transakcje animatora na akcjach Spółki.
10:50:56 ESPI RB_ASO 10/2012 E-KIOSK SA : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki e-Kiosk SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 roku i kontynuującym obrady po przerwie w dniu 25 lipca 2012 roku
10:47:59 ESPI RB 36/2012 EUROIMPLANT SA Decyzja Ministerstwa Zdrowia ws. rozszerzenia zakresu działalności Banku Tkanek
10:38:56 ESPI RB 58/2012 GINO ROSSI SA Postanowienie Sądu o wpisaniu zmian w Statucie Spółki.
10:08:15 ESPI RB 5/2012 PCC EXOL S.A. Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji PCC Exol S.A.
11:46:58 ESPI RB 36/2012 MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE SA RB 36/2012 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego.
11:16:17 ESPI RB 44/2012 Polska Grupa Energetyczna SA Wszczęcie postępowania naprawczego wobec spółki zależnej od PGE Dystrybucja S.A.
11:14:42 ESPI RB-W 12/2012 ERGIS-EUROFILMS SA Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 31 lipca 2012 roku.
12:47:44 ESPI RB 8/2012 SCO-PAK SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego
12:36:26 ESPI RB 60/2012 INTERNET GROUP SA Rezygnacja osoby zarządzającej.
12:26:00 ESPI RB 58/2012 RELPOL SA Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 5 procent.
12:19:46 ESPI RB-W 57/2012 RELPOL SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji animatora.
12:17:59 ESPI RB-W 46/2012 BSC Drukarnia Opakowań SA Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta
12:08:45 ESPI RB 32/2012 EKO EXPORT SA Parafowanie listu intencyjnego pomiędzy Partnerem z Europy a EKO EXPORT SA oraz akcjonariuszami założycielami
12:08:45 ESPI RB 51/2012 IDEON S.A. Odszkodowanie Ideon SA - termin rozprawy
12:02:05 ESPI RB-W 84/2012 HAWE SA Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-84/2012)
13:45:46 ESPI RB-W 61/2012 INTERNET GROUP SA Powołanie osób zarządzających.
13:44:28 ESPI RB 25/2012 INTERSPORT SA Przychody za lipiec
13:42:48 ESPI RB-W 59/2012 AWBUD SA Transakcje animatora na akcjach Spółki
13:15:02 ESPI RB 52/2012 TU EUROPA SA Zawiadomienie o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
13:11:46 ESPI RB 40/2012 INTROL SA IB Systems Sp. z o.o., INTROL S.A. – zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta i Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej
13:11:00 ESPI RB 14/2012 TRAVEL PLANET SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
13:05:23 ESPI RB 24/2012 PROJPRZEM SA Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych
14:56:30 ESPI RB 34/2012 LPP SA Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2012 roku
14:46:09 ESPI RB 21/2012 KOGENERACJA SA Aneksy do umów w tzw. systemie cash-pool zawarte przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.
14:30:09 ESPI RB 104/2012 CENTRUM KLIMA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14:26:23 ESPI RB 27/2012 KCI SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej
14:14:48 ESPI RB 8/2012 SCO-PAK SA Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego.
14:07:08 ESPI RB 7/2012 MILKILAND SA Acquisition of Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska “Ostrowia”
14:06:03 ESPI RB 60/2012 INTERNET GROUP SA Rezygnacja osoby zarządzającej – korekta.
14:03:10 ESPI RB-W 28/2012 EKO HOLDING SA Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych
15:59:30 ESPI RB 113/2012 ALCHEMIA SA Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży.
15:56:51 ESPI WANCI-E_3_ / ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów, o wycenie wartości aktywów
15:55:13 ESPI WANCI-E_3_ / ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów, o wycenie wartości aktywów
15:50:51 ESPI RB 10/212 AMBRA SA Aneks do umowy kredytowej
15:40:10 ESPI RB-W 95/2012 HARDEX SA Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A.
15:33:07 ESPI RB-W_ASO 5/2012 AUTO-SPA S.A. Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15:30:05 ESPI RB 43/2012 BANK MILLENNIUM SA Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
15:28:34 ESPI RB 43/2012 BANK MILLENNIUM SA Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
15:15:50 ESPI RB 27/2012 POZBUD SA zawarcie z firmą BAUMAL GROUP S.A. w okresie 12 miesięcy umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.
15:10:45 ESPI RB 31/2012 FERRO SA Podpisanie aneksu do umowy współpracy z BRE BANK SA
15:07:27 ESPI RB 41/2012 WILBO SA Wypowiedzenie znaczących umów
16:46:06 ESPI RB 20/2012 KRUSZWICA SA Zawarcie znaczącej umowy z firmą „Suntrade” SE
16:41:50 ESPI RB 70/2012 INTEGER.PL S.A. Realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 kwietnia 2012 roku - podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - EasyPack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz objęcie przez Inwe
16:40:53 ESPI RB-W 57/2012 BUMECH SA Zmiany do projektów uchwał NWZA (zwołanego na 22 sierpnia 2012 roku) na żądanie akcjonariusza
16:33:52 ESPI RB_ASO 11/2012 A.PL INTERNET S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA w dniu 31.07.2012
16:33:30 ESPI RB 65/2012 LC CORP SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną
16:33:30 ESPI RB 20/2012 INVESTcon GROUP SA Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem
16:26:26 ESPI RB 25/2012 Celtic Property Developments SA Rejestracja Akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
16:24:11 ESPI RB 38/2012 WIELTON SA Zawiadomienie z ING TFI S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A.
16:19:52 ESPI RB 95/2012 BOMI SA Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu
16:10:33 ESPI RB 44/2012 BUDIMEX SA Podpisanie zmiany do umowy linii gwarancji z BNP Paribas Bank Polska SA
16:05:26 ESPI RB-W 56/2012 BUMECH SA Transakcje animatora na akcjach spółki
16:05:05 ESPI RB 16/2012 FOTA Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych
16:01:05 ESPI RB 87/2012 GANT SA Przyjęcie regulaminu wykupu akcji własnych Spółki
16:00:30 ESPI WANCI-E_3_ / ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów, o wycenie wartości aktywów

Kursy walut

WALUTA CENA ZMIANA (%)
EUR 4.2746 down - 0.05
USD 3.5651 up + 0.09
GBP 4.8369 up + 0.12
CHF 3.6807 down - 0.77

 

Notowania

INDEX TKOKURS ZMIANA (%)
WIG 64053.14 down - 0.20
WIG20 2464.76 down - 0.20
mWIG40 4908.73 down - 0.40
sWIG80 15098.07 down - 0.20
facebook